Proces samovrjednovanja, kao dio sustava osiguranja kvalitete, razvijen je u skladu s preporukama Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF-VET), a hrvatske škole provode samovrjednovanje sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju.

Provedba procesa samovrjednovanja započela je 2010. kada je razvijen proces samovrjednovanja za strukovne škole, osmišljen Okvir osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) te započet pilot-proces samovrjednovanja. Nakon završetka pilot faze u školskoj godini 2010./2011. u 24 škole, samovrjednovanje je uvedeno u sve strukovne škole (300) od školske godine 2012./2013.

U procesu samovrjednovanja strukovne škole, autonomno i s punom odgovornošću, ocjenjuju kvalitetu vlastite izvedbe s ciljem sustavnog unaprjeđivanja kvalitete. Samovrjednovanje, kao ciklički proces, provodi se tijekom školske godine i izvodi se u sljedećim prioritetnim područjima: planiranje i programiranje rada, podučavanje i podrška učenju, postignuća učenika, materijalni uvjeti i ljudski potencijali profesionalni razvoj i razvoj zaposlenika, suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje, upravljanje. Svako prioriteno područje je podijeljeno na područja kvalitete, koja su podrobnije definirana kroz određeni broj kriterija kvalitete koji određuju standard i razinu aktivnosti i procesa u SOO. Ovi kriteriji kvalitete određeni su kao pokazatelji kvalitete i škole ih koriste za prosuđivanje razine kvalitete svoje izvedbe i planiranje unaprjeđivanja svojega rada. Proces samovrjednovanja i kontuinuiranog unaprjeđivanja uključuju: ocjenjivanje izvedbe u skladu s pokazateljima kvalitete, godišnji izvještaj o samovrjednovanju, Godišnji plan unaprjeđenja rada, ciljevi unaprjeđivanja i akcijski planovi, dugoročni planovi razvoja.

U procesu samovrjednovanja škole koriste mrežni alat e-Kvaliteta (http://e-kvaliteta.asoo.hr) koji je sukladan Priručniku za samovrjednovanje sa smjernicama koje služe kao pomoć pružateljima SOO u provođenju svojega samovrjednovanja i pisanju izvještaja o samovrjednovanju. Izvještaj o samovrjednovanju za svako prioritetno područje uključuje: analizu trenutne situacije (SWOT/CREDA analiza), ocjene za svako prioritetno područje, evaluacijske odluke o razini izvedbe i dokaze prema kojima je prosudba donešena. Alat e-Kvaliteta omogućuje sustavno prikupljanje informacija te kvalitativnih i kvantitativnih podataka, kao i usporedne informacije o osiguranju kvalitete u hrvatskom SOO-u. Alat omogućuje mrežno podnošenje izvještaja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Samovrjednovanje strukovnih škola nadzire i ocjenjuje Povjerenstvo za kvalitetu. Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 članova koji su predstavnici dionika, nastavnika ili stručnih suradnika, učenika i roditelja. Na kraju jednogodišnjeg ciklusa procesa samovrjednovanja Povjerenstvo za kvalitetu izrađuje godišnji izvještaj o samovrjednovanju i dostavlja ga školskim odborima te Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kako bi unaprijedili proces samovrjednovanja Agencija podupire strukovne škole i njihova povjerenstva putem kontinuiranog praćenja procesa i prikupljanja te analiziranja izvještaja o samovrjednovanju.

S provedbom procesa samovrjednovanja i njegovog sustavnog i kontinuiranog provođenja tijekom godina, adekvatni standardi i referentne norme (mjerila) biti će uspostavljeni, koji će omogućiti usporedbe između strukovnih škola, kao i između strukovnih škola i nacionalnih mjera. Svim procesima koji su uspostavljeni u školi svrha je unaprjeđivanje kvalitete učenja i podučavanja, a iz te perspektive i kulture samovrjednovanja.

Proces povezivanja samovrjednovanja s vanjskim vrjednovanjem, kao dio sustava osiguranja kvalitete, u budućnosti će biti uspostavljen u sustavu SOO-a u Hrvatskoj.