Samovrjednovanje u strukovnim školama
Samovrjednovanje u strukovnim školama

Samovrjednovanje u strukovnim školama

Proces samovrjednovanja, kao dio sustava osiguranja kvalitete, razvijen je u skladu s preporukama Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF-VET), a hrvatske škole provode samovrjednovanje sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju.

Provedba procesa samovrjednovanja započela je 2010. kada je razvijen proces samovrjednovanja za strukovne škole, osmišljen Okvir osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) te započet pilot-proces samovrjednovanja. Nakon završetka pilot faze u školskoj godini 2010./2011. u 24 škole, samovrjednovanje je uvedeno u sve strukovne škole (300) od školske godine 2012./2013.

U procesu samovrjednovanja strukovne škole, autonomno i s punom odgovornošću, ocjenjuju kvalitetu vlastite izvedbe s ciljem sustavnog unaprjeđivanja kvalitete. Samovrjednovanje, kao ciklički proces, provodi se tijekom školske godine i izvodi se u sljedećim prioritetnim područjima: planiranje i programiranje rada, podučavanje i podrška učenju, postignuća učenika, materijalni uvjeti i ljudski potencijali profesionalni razvoj i razvoj zaposlenika, suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje, upravljanje. Svako prioriteno područje je podijeljeno na područja kvalitete, koja su podrobnije definirana kroz određeni broj kriterija kvalitete koji određuju standard i razinu aktivnosti i procesa u SOO. Ovi kriteriji kvalitete određeni su kao pokazatelji kvalitete i škole ih koriste za prosuđivanje razine kvalitete svoje izvedbe i planiranje unaprjeđivanja svojega rada. Proces samovrjednovanja i kontuinuiranog unaprjeđivanja uključuju: ocjenjivanje izvedbe u skladu s pokazateljima kvalitete, godišnji izvještaj o samovrjednovanju, Godišnji plan unaprjeđenja rada, ciljevi unaprjeđivanja i akcijski planovi, dugoročni planovi razvoja.

U procesu samovrjednovanja škole koriste mrežni alat e-Kvaliteta (http://e-kvaliteta.asoo.hr) koji je sukladan Priručniku za samovrjednovanje sa smjernicama koje služe kao pomoć pružateljima SOO u provođenju svojega samovrjednovanja i pisanju izvještaja o samovrjednovanju. Izvještaj o samovrjednovanju za svako prioritetno područje uključuje: analizu trenutne situacije (SWOT/CREDA analiza), ocjene za svako prioritetno područje, evaluacijske odluke o razini izvedbe i dokaze prema kojima je prosudba donešena. Alat e-Kvaliteta omogućuje sustavno prikupljanje informacija te kvalitativnih i kvantitativnih podataka, kao i usporedne informacije o osiguranju kvalitete u hrvatskom SOO-u. Alat omogućuje mrežno podnošenje izvještaja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Samovrjednovanje strukovnih škola nadzire i ocjenjuje Povjerenstvo za kvalitetu. Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 članova koji su predstavnici dionika, nastavnika ili stručnih suradnika, učenika i roditelja. Na kraju jednogodišnjeg ciklusa procesa samovrjednovanja Povjerenstvo za kvalitetu izrađuje godišnji izvještaj o samovrjednovanju i dostavlja ga školskim odborima te Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kako bi unaprijedili proces samovrjednovanja Agencija podupire strukovne škole i njihova povjerenstva putem kontinuiranog praćenja procesa i prikupljanja te analiziranja izvještaja o samovrjednovanju.

S provedbom procesa samovrjednovanja i njegovog sustavnog i kontinuiranog provođenja tijekom godina, adekvatni standardi i referentne norme (mjerila) biti će uspostavljeni, koji će omogućiti usporedbe između strukovnih škola, kao i između strukovnih škola i nacionalnih mjera. Svim procesima koji su uspostavljeni u školi svrha je unaprjeđivanje kvalitete učenja i podučavanja, a iz te perspektive i kulture samovrjednovanja.

Proces povezivanja samovrjednovanja s vanjskim vrjednovanjem, kao dio sustava osiguranja kvalitete, u budućnosti će biti uspostavljen u sustavu SOO-a u Hrvatskoj.

2.10.2015. 15:10:10

RSS Feed

Hungary: Sectoral skills councils linking quality VET to jobs

On 12 December 2017 the Hungarian Parliament passed the amended Act on Vocational and Adult Training, opening the way for establishing sectoral skills councils (SSCs).

more...
Italy: national qualifications framework finalised

Italy’s national qualifications framework (NQF) was adopted in January 2018. The Italian NQF has eight levels and its level descriptors are knowledge, skills, autonomy and responsibility.

more...
Germany: digitisation in inter-company vocational training and competence centres

Demands in technical equipment for inter-company vocational training centres (ÜBS) have been increasing due to rapidly increasing requirements in digitisation and the technical changes in work proc

more...